HTTP/1.1 302 Found Server: Apache-Coyote/1.1 Location: http://www.mof.gov.cn/gongzhongcanyu/yijianzhengji/?code=29 Content-Length: 0 Date: Sun, 21 Oct 2018 23:38:45 GMT